Jouw innerlijke reis

Jouw innerlijke reis

Privacyverklaring

In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om u te informeren over hoe ik met uw persoonsgegevens om ga. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 maart 2022.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Massage therapie Nijmegen
Luipaardstraat 12
6531 PS Nijmegen
KvK nr. 54348382
Massage therapie Nijmegen
verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan mij
verstrekt via de website, email, telefoon en app.

Persoonsgegevens

Massage therapie Nijmegen verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
 • geboortedatum;
 • inhoud van communicatie.

Doeleinden

Massage therapie Nijmegen verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • het onderhouden van contact;
 • een goede en efficiënte dienstverlening, zoals het onderhouden van een dossier;
 • het verrichten van administratieve handelingen;
 • verbetering van de dienstverlening;
 • facturering;
 • het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • het voeren van geschillen

Privacyverklaring Grondslagen

Ik verwerk bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw behandeling en financiële afhandeling daarvan, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerk ik persoonsgegevens, omdat Massage therapie
Nijmegen hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van mijn dienstverlening;
 • de bescherming van mijn financiële belangen;
 • de verbetering van mijn diensten.

Verstrekking aan derden

Er worden geen gegevens verstrekt aan derden. Op uw verzoek kan er een toelichting voor een behandelend specialist of huisarts worden opgesteld. Deze krijgt u zelf in handen.

Bewaren van gegevens

Massage therapie Nijmegen zal uw persoonsgegevens bewaren volgens de nu geldende bewaartermijnen volgens de wetten, zoals de privacywetgeving en de fiscale bewaarplicht.

Uw rechten

U heeft het recht om Massage therapie Nijmegen een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw
verzoek ontvangt u binnen 1 week een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u Massage therapie Nijmegen verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw
persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Massage therapie Nijmegen
Luipaardstraat 12
6531 PS Nijmegen

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Massagetherapie Nijmegen laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 maart 2022. Massage therapie Nijmegen kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website www.massagetherapienijmegen.nl gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.